Iestiprināšanas sakraments

Kopā ar Kristību un Euharistiju Iestiprināšanas sakraments veido kristīgās iniciācijas sakramentu vienību. (…) Iestiprināšanas sakramenta saņemšana ir nepieciešama, lai Kristības žēlastība sasniegtu savu pilnību. Kristītie ar Iestiprināšanas sakramentu ir pilnīgāk saistīti ar Baznīcu, viņi tiek bagātināti ar īpašu Svētā Gara spēku, un tādēļ no viņiem, kā no īstiem Kristus lieciniekiem, tiek stingrāk prasīts izplatīt un aizstāvēt savu ticību ar vārdiem un darbiem.

Kā to pauž pati liturģiskā svinēšana, Iestiprināšanas sakramenta rezultāts ir īpaša Svētā Gara dāvāšana, kā tas notika ar apustuļiem Vasarsvētku dienā.

Līdz ar to Iestiprināšana ļauj pieaugt un padziļināties Kristības žēlastībai:

-         tā dara dziļāku mūsu filiācijas saikni ar Dievu, kura liek saukt "Abba, Tēvs!" ( Rom 8, 15);

-         ciešāk vieno mūs ar Kristu;

-         vairo mūsos Svētā Gara dāvanas;

-         dara pilnīgāku mūsu saikni ar Baznīcu;

-       piešķir mums īpašu Svētā Gara spēku, lai mēs spētu izplatīt un aizstāvēt ticību ar vārdiem un darbiem kā īsti Kristus liecinieki, lai mēs drosmīgi apliecinātu Kristus vārdu un lai nekad nekaunētos no krusta.

Tāpat kā Kristība, Iestiprināšana, būdama tās piepildījums, tiek dota tikai vienreiz. Iestiprināšana patiešām iespiež dvēselē neizdzēšamu zīmi - "zīmogu", kas liecina par to, ka Kristus ir apzīmogojis kristieti ar sava Gara zīmogu, ietērpjot viņu spēkā no augšienes, lai šis cilvēks būtu Viņa liecinieks. Šis "zīmogs" (lat. character ) pilnveido Kristībā saņemto ticīgo kopējo priesterību, un "iestiprinātais saņem spēku apliecināt Kristus ticību atklāti un tā, it kā pildot kādu pienākumu (KBK 1285; 1302-1305).

Sakramenta pieņemšana

Ikviens vēl neiestiprināts kristītais var saņemt Iestiprināšanas sakramentu un viņam tas ir jāsaņem. Tā kā Kristība, Iestiprināšana un Euharistija veido vienu veselumu, tad  "ticīgajiem obligāti jāsaņem šis sakraments attiecīgajā laikā".  Bez Iestiprināšanas un Euharistijas Kristība  ir spēkā esoša un iedarbīga, taču ievadīšana kristīgajā dzīvē paliek nepabeigta.

Dažreiz par Iestiprināšanu tiek runāts kā par "kristīgā brieduma sakramentu", tomēr nevar nodalīt vecumu, kad cilvēks ir pieaudzis ticības ziņā, ar vecumu, kad cilvēks ir pieaudzis saskaņā ar tā dabisko attīstību; un nedrīkst arī aizmirst, ka Kristības žēlastību mēs, Dieva izredzētie, esam saņēmuši par velti, bez jebkādiem mūsu nopelniem. Lai šī žēlastība kļūtu iedarbīga, tai nav nepieciešama nekāda "ratifikācija" (KBK 1306-1307).

Otrā vārda un krustvecāka izvēle

Saskaņā ar tradīciju, pieņemot Iestiprināšanas sakramentu kandidāts izvēlas kādu svēto, kas būs viņa aizbildnis viņa turpmākajā dzīvē. Tas nav vēl viens vārds, kas tiek ierakstīts dokumentos. Kandidāts uz Iestiprināšanu vēlās ņemt par piemēru izvēlēto svēto un arī dzīves laikā lūgt viņa aizbildniecību un palīdzību.

Sakramenta saņemšanas ritā kandidātam ir vajadzīga krusttēva vai krustmātes palīdzība un liecība. Tas var būt jebkurš katolis, kas  pats ir pieņēmis Iestiprināšanas sakramentu. Ieteicams  izvēlēties krusttēvu vai krustmāti no Kristības sakramenta.

Noteikumi

Kandidātam jābūt žēlastības stāvoklī, t.i. pirms Iestiprināšanas sakramenta pieiet pie Grēksūdzes sakramenta. Ir vajadzīga arī izpratne par saņemto sakramentu. 

Pirms Iestiprināšanas sakramenta saņemšanas jāsatiekas ar priesteri, lai saņemt apliecinājumu ar zīmogu, kas ļauj pieņemt šo sakramentu.

Iestiprināšanas sakramentu piešķir bīskaps. Daugavpilī vasaras periodā vienā no baznīcām notiek bīskapa vizīte, kur tiek piešķirts šis sakraments. Var doties uz jebkuru baznīcu Latvijā, kur ir paredzēta bīskapa pastorālā vizīte. Tāpat Iestiprināšanu var saņemt Aglonā 14. un .15 augustā vai Rēzeknes katedrālē Sv. Gara Nosūtīšanas svētkos.

Sakramenta norise

Attiecīgajā dienā jāpiedalās bīskapa vadītajā Sv. Misē un pēc sprediķa jānostājas kopā ar citiem kandidātiem, turot rokās   priestera izsniegto atļauju. Krustvecākam jānostājas aiz kandidāta uzliekot viņam roku uz pleca. 

Bīskaps  svaida kandidātu  ar hrizmu (svētītām eļļām) un izsaka sakramentālo formulu. 

Pēc tam Mises laikā jāsaņem arī Sv. Komūnija.