Laulības sakraments

Laulības derībai, ar kuru vīrs un sieva nodibina savstarpēju kopību, kas skar visu dzīves realitāti un pēc savas dabas ir pakārtota laulāto labumam un bērnu dzemdēšanai un audzināšanai, ja tā noslēgta starp kristiešiem, Kungs Kristus ir piešķīris sakramenta godu.

Intīmo laulības dzīves un mīlestības kopību ir dibinājis Radītājs un apveltījis to ar saviem likumiem [..]. Dievs ir laulības autors. Aicinājums uz laulību ierakstīts  vīrieša un sievietes, kurus veidojusi Radītāja roka, dabā. Laulība nav tīri cilvēcisks iedibinājums, kaut arī gadsimtu gaitā tā tikusi pakļauta daudzām izmaiņām dažādās kultūrās, sociālajās iekārtās un garīgajās ieražās. Šīs atšķirības nedrīkst likt aizmirst to, kas tajās kopējs un paliekošs. Kaut arī ne visur laulības cieņa mirdz vienādā spožumā, tomēr visās kultūrās pastāv zināma izjūta, kas liecina par laulības diženuma apzināšanos. Personas un cilvēciskās un kristīgās sabiedrības labklājība ir cieši saistīta ar laulāto un ģimenes kopības labklājību. 

Dievs, radīdams cilvēku aiz mīlestības, arī viņu aicināja uz mīlestību, kas ir ikviena cilvēka iedzimts pamataicinājums. Cilvēks taču ir radīts pēc Dieva, kurš "ir Mīlestība" ( 1 Jņ 4, 8. 16), attēla un līdzības. Kad Dievs radīja cilvēku par vīrieti un sievieti, tad viņu savstarpējā mīlestība kļuva par attēlu tai absolūtajai un nepārejošajai mīlestībai, ar kuru Dievs mīl cilvēku. Radītāja acīs cilvēks ir labs, ļoti labs. Un mīlestībai, kuru Dievs svētī, ir lemts būt auglīgai un īstenot sevi kopīgā radības saglabāšanas darbā: "Un Dievs svētīja viņus un viņiem sacīja: "Audziet un vairojieties, un piepildiet zemi. Pakļaujiet to!""  (KBK 1601, 1603-1604).

Sakramenta pieņemšana

Laulības derību noslēdz vīrs un sieva, kas ir kristīti un brīvi, lai noslēgtu laulību, un kas savu piekrišanu izsaka labprātīgi un brīvprātīgi. "Būt brīvam" nozīmē:

  • neviens nav piespiests;
  • nepastāv nekādi šķēršļi, raugoties no dabiskā vai Baznīcas likuma viedokļa.

Svarīgi atcerēties, ka Baznīcā nepastāv laulības šķiršana, tāpēc tie, kas jau ir laulājušies, nevar atkārtoti laulāties, jo ir spēkā laulības derības saikne.

Laulāto piederība dažādām konfesijām vai situācija, kad  viens no laulātajiem nav kristīts, nav šķērslis laulības sakramentam. Tomēr, ja nekatoļu pusei ir bijusi iepriekšēja laulība, pat reģistrēta tikai Dzimtsarakstu nodaļā, laulības sakraments nav iespējams.

Nepieciešami dokumenti

Lai noslēgtu laulību Katoļu Baznīcā Latvijā ir nepieciešami sekojošie dokumenti.

  • Līgavaiņa un līgavas pases kopijas
  • Liecinieku pases kopijas
  • Līgavas un līgavaiņa kristības apliecinājums (ja ir kristīti)
  • Izziņa no Dzimtsarakstu nodaļas, ka nepastāv juridiskie šķēršļi laulības noslēgšanai (tiem, kas nav reģistrējuši laulību Dzimstsarakstu nodaļā). Šī izziņa ir derīga 6 mēnešus no izsniegšanas datuma.
Lūdzam, cik vien ātri iespējams, tikties ar priesteri, lai sāktu kārtot formalitātes.

Laulību ceremonija

Laulību ceremonija notiek baznīcā. Saskaņā ar liturģiskajiem priekšrakstiem to nevar darīt citās vietās, kā piemērām pie ezera, mežā, parkā utt.

Ceremoniju vada priesteris. Dažas dienas pirms laulībām notiek mēģinājums, kurā priesteris paskaidro līgavainim un līgavai ceremonijas norisi.

Parasti ceremonija ilgst aptuveni 40 minūtes. Jāatceras, ka bieži baznīcā ir vairākas laulību ceremonijas dienā, tāpēc lūdzam nekavēt un ierasties paredzētajā laikā.

Laulības reģistrācija

Laulības ceremonijas noslēgumā jaunlaulātajiem tiek izsniegta Latvijas Republikas laulības apliecība, un no šī brīža laulībai ir arī juridiskās sekas. Laulības reģistrāciju Dzimtsarakstu nodaļā veic priesteris, bet jaunlaulātie jau nākošajā darba dienā pēc laulības noslēgšanas, ar izsniegto apliecību var kārtot tādas formalitātes, kā pases maiņa sakarā ar uzvārda maiņu un tml.