Šī projekta mērķis ir sniegt iespēju mērķgrupas dalībniekiem pilnveidoties, apgūstot jaunas prasmes, attīstot savus talantus, pārvarot savas bailes un tādējādi mazinot sociālo spriedzi gan Ignalinas, gan Daugavpils rajonos. Projekts paredz 3 mērķgrupu – bērni no sociāli atstumtām daudzbērnu ģimenēm, bērni no sociāli atstumtām ģimenēm un ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām - dzīves apstākļu uzlabošanu. Projekta īstenošanas laikā tiks apspriestas sociāli neaizsargātu jauniešu problēmas, notiks pieredzes apmaiņa un ar treniņu, lekciju un nometņu palīdzību vieglā un efektīvā veidā tiks sniegts psiholoģiskais atbalsts. Pavisam 400 bērnu piedalīsies 10 kopīgās projekta nometnēs gan Latvijā, gan Lietuvā. Būs trīs veidu nometnes paredzētas dažādām grupām. 160 bērni no sociāli atstumtajām ģimenēm piedalīsies 4 nometnēs, 200 bērnu no sociāli atstumtām daudzbērnu ģimenēm piedalīsies apmeklēs citas 4 nometnes un 40 bērnu piedalīsies 2 nometnēs, kas paredzētas bērniem ar īpašām vajadzībām. Nometņu laikā bērni apgūs pamatprasmes dzīvošanai nometnē, būtiskas uztura izpratnes un ēdiena pagatavošanas prasmes, bērni tiks iesaistīti komandas darba vingrinājumos, muzikālajā programmā un vingrinājumos talanta atklāšanai, tādējādi bērni attīstīs radošumu un cels pašapziņu. Šīs aktivitātes vadīs projekta partneru brīvprātīgie, kas projekta ietvaros dalīsies labās prakses piemēros. Lai nodrošinātu efektīvu nometņu organizēšanu, Daugavpils partneris iegādāsies nometņu un virtuves aprīkojumu. Ignalinas pagasta telpas tiks izremontētas un tajās tiks izveidots Jauniešu dienas centrs, kurā tiks iekārtota virtuve un ēdamistaba ar visu nepieciešamo aprīkojumu. Šajā centrā jaunieši organizēs sociālās un kultūras aktivitātes.

Kā arī tiks organizēta projekta noslēguma konference. Projekts radīs kopienās aktīvāku sociālo un kultūras dzīvi, un sekmēs kultūras apmaiņu pāri robežai. 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo palīdzību. Par šīs publikācijas saturu atbild vienīgi Sv.Jaunavas Marijas piedzimšanas baznīca, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Plašāku informāciju varat atrast šeit: www.latlit.euwww.europa.eu; #LATLITInterreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Ignalinas un Daugavpils reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.


Projekts Nr.LLI-322, „Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību "(Igda pret nabadzību)
Projektu finansē Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERPF)
ERPF finansējums: 169 745.00 EUR

Projekta ilgums: 2018.g. 1.aprīlis – 2020.g. 31.marts
Projekta partneri:
Ignalinas Sv. Jaun. Marijas Piedzimšanas Romas katoļu draudze
Bažnyčios a. 4, Ignalina,
LT – 30113, Lietuva

Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudze
Baložu iela 3, Daugavpils
LV-5422, Latvija

Projektu daļēji  finansē: 2014.–2020. g. Interreg V-A Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma www.latlit.eu