Gandarīšanas sakraments (grēksūdze)

Tie, kas iet pie Gandarīšanas sakramenta, no Dieva žēlsirdības saņem piedošanu par pārkāpumiem, kas izdarīti pret Viņu, un vienlaikus izlīgst ar Baznīcu, kuru tie grēkojot ir ievainojuši, un kura ar savu mīlestību, savu piemēru un lūgšanām līdzdarbojas, lai viņi atgrieztos.

To sauc par atgriešanās sakramentu, tādēļ ka tas sakramentāli īsteno Jēzus aicinājumu atgriezties. Tajā notiek atgriešanās pie Tēva, no kura attālinājāmies grēkojot.

To sauc par Gandarīšanas sakramentu, tādēļ ka tajā Dievs pieņem un svētī grēcīgā kristieša personiskās un ekleziālās pūles atgriezties, nožēlot grēkus un gandarīt.

To sauc par grēksūdzes sakramentu, tādēļ ka grēku atzīšana priestera priekšā ir šī sakramenta būtisks elements. Šis sakraments ir arī "atzīšanās" šī vārda visdziļākajā nozīmē: Dieva svētuma un žēlsirdības pret grēcinieku atzīšana un slavēšana.

To sauc par piedošanas sakramentu, tādēļ ka ar grēku piedošanu, kuru sakramentā veic priesteris, Dievs dāvā gandarītājam piedošanu un mieru.

To sauc par Izlīgšanas sakramentu, tādēļ ka tas dod grēciniekam Dieva mīlestību, kas izlīdzina. "Samierinieties ar Dievu." ( 2 Kor 5, 20) Tas, kas dzīvo no Dieva žēlsirdīgās mīlestības, ir gatavs nekavējoties atbildēt uz Kunga aicinājumu: "Ej, vispirms izlīgsti ar savu brāli" (KBK 1422-1424).

Sakramenta pieņemšana

Visi esam grēcinieki, tāpēc katrs katolis var saņemt šo sakramentu, ja tam nav objektīvo šķēršļu. 

Atcerēsimies, ka saskaņā ar Baznīcas bausli katram katolim ir pienākums saņemt Gandarīšanas sakramentu vismaz reizi gadā.

Laiks un vieta

Gandarīšanas sakramentu var saņemt mūsu draudzē katru dienu pirms Sv. Mises, bet ja kāds no priesteriem ir brīvs, arī Sv. Mises laikā.

Bikts krēsli atrodas baznīcas labajā un kreisajā nefā.

Sakramenta noteikumi

Lai derīgi saņemt Gandarīšanas sakramentu jāizpilda pieci noteikumi:

  1. jāizmeklē sirdsapziņa
  2. jānožēlo savi grēki
  3. nopietni jāapņemas laboties
  4. jāizsūdz savi grēki
  5. jāizpilda uzliktais gandarījums

Palīgmateriāli

Šeit var lējupielādēt palīgmateriālus, lai labāk sagatavotos  Gandarīšanas sakramentam.