Kristības sakraments

Svētā Kristība ir visas kristīgās dzīves pamats, vārti uz dzīvi Garā un durvis, caur kurām nonāk pie citiem sakramentiem. Ar Kristību mēs tiekam atbrīvoti no grēka un atdzimstam kā Dieva bērni,  kļūstam par Kristus locekļiem, tiekam iekļauti Baznīcā un topam par līdzdalībniekiem tās sūtībā : Kristība ir atdzimšanas sakraments caur ūdeni un vārdu.

Piedzimstot ar cilvēcisko dabu, kas ir kritusi un pirmgrēka aptraipīta, arī bērniem ir vajadzīga jauna piedzimšana Kristībā, lai tie tiktu atbrīvoti no tumsas varas un ievesti Dieva bērnu brīvības valstībā, kurā tiek aicināti visi cilvēki. Pestīšanas žēlastība kā nepelnīta dāvana īpaši izpaužas bērnu kristīšanā. Ja Baznīca un vecāki neļautu bērniem saņemt Kristību tūlīt pēc viņu dzimšanas, tad tie atņemtu viņiem nenovērtējamo žēlastību kļūt par Dieva bērniem.

Kristiešiem, kuriem ir bērni, jāapzinās, ka šī pieeja atbilst arī viņu lomai kā Dieva uzticētās dzīvības uzturētājiem (KBK 1213; 1250 - 1251).

Vecāku pienākumi

Vecāki, kas vēlās kristīt savus bērnu, dara to ticības pamudināti un apņēmas audzināt bērnus ticībā- paši būt viņiem par ticīgo cilvēku piemēru un sagatavot tos Grēksūdzes sakramentam, Komūnijai un Iestiprināšanas sakramentam. Parasti tas tiek darīts, kad bērnam ir 8-10 gadi. Vecāki var sagatavot bērnus paši vai arī- ar baznīcas svētdienas skolas palīdzību.

Krustvecāku pienākumi

Krustvecāki palīdz bērnu vēcākiem kristīgās audzināšanas darbā. Ar labu vārdu un piemēru viņi māca bērnus dzīvot kristīgi un saskaņā ar Evaņģēliju. No tā izriet, ka krustvecākiem ir jābūt katoļiem, kas paši dzīvo saskaņā ar Baznīcas mācību. Izņēmuma gadījumā ir pieļaujams, ka viens no krustvecākiem nav katolis. Tādā gadījumā viņš ir Kristības sakramenta piešķiršanas liecinieks.

Nepieciešami dokumenti

Lūdzam vecākus paņemt bērna dzimšanas apliecību vai pasi (tādā gadījumā jāņem arī vecāku pases vai ID), krustvecāku pases vai ID.

Bērnam jābūt apģērbtam baltā apģērbā. Var paņemt līdzi arī krustiņu, kas tiks pasvētīts.

Sakramenta norise

Ar priesteri jāsaskaņo bērna kristību diena un laiks. Lūdzam ierasties savlaicīgi un uzreiz doties uz baznīcu. Vecākus un krustvecākus gaidām zakristijā (pa labi no altāra), lai aizpildītu dokumentus.

Kristības rits ilgst ap 20 minūtēm. Ceremonijas laikā var fotografēt un filmēt.

Pēc kristībām var uztaisīt kopbildi.