Slimnieku sakraments

Ar slimnieku svēto svaidīšanu un priesteru lūgšanām visa Baznīca uztic slimniekus Kungam, kas ir cietis un ticis pagodināts, lai Viņš atvieglinātu slimo ciešanas un tos glābtu; vēl vairāk, Baznīca viņus mudina, lai tie, aiz brīvas gribas pievienojoties Kristus ciešanām un nāvei, sniegtu savu ieguldījumu Dieva tautas labā.

Slimība un ciešanas vienmēr ir bijušas viena no vissmagākajām cilvēka dzīves problēmām. Būdams slims, cilvēks piedzīvo savu nespēku, savu ierobežotību un to, ka viņš nav bezgalīga būtne. Katra slimība var mums liek uzlūkot nāvi.

Slimība var novest pie mokošām bailēm, pie noslēgšanās sevī un dažreiz pat līdz bezcerībai un kurnēšanai pret Dievu. Tā var novest cilvēku arī līdz lielākam personības briedumam, palīdzēt viņam atšķirt dzīvē būtisko no nebūtiskā, lai viņš spētu pievērsties būtiskajam. Ļoti bieži slimība izraisa Dieva meklējumus, atgriešanos pie Viņa.

Īpaša Svētā Gara dāvana. Pirmā žēlastība, kuru sniedz šis sakraments, ir stiprinājums, dvēseles miers un izturība, lai pārvarētu grūtības, kas pavada smagu slimību vai vecuma nespēku. Šī žēlastība ir Svētā Gara dāvana, kas atjauno paļāvību un ticību uz Dievu, kā arī stiprina cīņā pret ļaunā gara kārdinājumiem-  ļauties izmisumam un bailēm nāves priekšā.  Šī Kunga palīdzība ar Svētā Gara spēku ir vērsta uz to, lai izdziedinātu ne tikai slimnieka dvēseli, bet arī miesu, ja tāda ir Dieva griba. Bez tam, "ja viņš būtu grēkojis, tad grēki viņam tiks piedoti" ( Jk 5, 15).

Vienots ar Kristus ciešanām. Ar šī sakramenta žēlastību slimnieks saņem spēku un dāvanu būt ciešāk vienotam ar Kristus ciešanām: viņš ir savā ziņā iesvētīts, lai nestu augļus, kļūstot līdzīgs Pestītājam, kas cieta cilvēku pestīšanas labā. Ciešanas, pirmgrēka sekas, iegūst jaunu jēgu: tās kļūst par līdzdalību Jēzus veiktajā atpestīšanas darbā.

Ekleziālā žēlastība. Ticīgie, kas saņem šo sakramentu, labprātīgi iesaistīdamies Kristus ciešanās un nāvē, sniedz savu ieguldījumu Dieva tautas labā. Baznīca, svinēdama šo sakramentu svēto komūnijā-sadraudzībā, aizlūdz par slimnieku. Un slimnieks savukārt  ar šī sakramenta žēlastību veicina Baznīcas svētdarīšanu un palīdz visiem cilvēkiem, kuru labā Baznīca cieš un caur Kristu sevi upurē Dievam Tēvam.

Sagatavošanās pēdējai pārejai. Ja Slimnieku svaidīšanas sakraments tiek piešķirts visiem tiem, kas ir smagi slimi un nespēcīgi, tad vēl jo vairāk tas domāts tiem, kas ir pienākuši pie šīszemes dzīves robežas; tāpēc šo sakramentu sauc arī par "aizgājēju sakramentu". Slimnieku svaidīšana pabeidz mūsu pielīdzināšanu Kristus nāvei un augšāmcelšanās noslēpumam, kas aizsākās ar Kristību. Tā ir pēdējā no svētajām svaidīšanām, kas iezīmē visus kristīgās dzīves posmus: svaidīšana, saņemot Kristības sakramentu, iezīmēja mūsos jauno dzīvi; svaidīšana Iestiprināšanas sakramentā stiprināja mūs šīs dzīves cīņām. Šī pēdējā svaidīšana mūsu dzīves noslēgumā ir kā stiprs vairogs pēdējām cīņām pirms ieiešanas Tēva mājās (KBK 1499-1501; 1520-1523).

Sakramenta pieņemšana

Slimnieku sakramentu var saņemt katrs katolis, kas ir smagi saslimis un slimība var draudēt ar nāvi. Ieteicams lūgt šo sakramentu, ja priekšā stāv operācija. Arī gados veci cilvēki tiek aicināti saņemt šo sakramentu.

Svarīgi ir atcerēties, ka Slimnieku sakraments nav tikai "mirstošo sakraments", un šī sakramenta saņemšana nav "nāves spriedums", bet stiprinājums slimniekam viņa grūtajā dzīves posmā.

Sakramenta norise

Slimnieku sakramenta saņemšana ir saistīta ar grēksūdzi un Sv. Komūnijas pieņemšanu, tāpēc sakramentālajā ritā priesteris sākuma pieņem grēksūdzi, ja slimnieks var izsūdzēt grēkus, tad piešķir Slimnieku sakramentu, svaidot ar svētītām eļļām pieri un rokas, pēc tam dod Sv. Komūniju.

Lūdzam šī sakramenta pieņemšanu neatlikt līdz pēdējām brīdim, bet aicināt priesteri, cik vien ātri iespējams.

Sarunāt ar priesteri

Slimnieku sakramentu var saņemt gan baznīcā, gan  mājās vai slimnīcā, ja slimais nevar tikt līdz baznīcai. Priesteri ir pieejami jebkurā laikā, ja nepieciešams - arī naktī.

Var ierasties uz baznīcu personīgi vai piezvanīt kādam no priesteriem.

Kalpošana slimnīcā

Daugavpils Reģionālajā Slimnīcā dienas laikā ir atvērta kapela, kas atrodas pirmajā stāvā. Katru trešdienu plkst. 14.00 priesteris celebrē Sv. Misi un ir iespēja sarunāt arī slimnieka apmeklēšanu slimnīcā.
Daugavpils Plaušu slimību nodaļā (bijusi Dzelzsceļnieku slimnīcā) dienas laikā arī ir atvērta kapellā, kas atrodas otrajā stāvā. Katru ceturdienu plks. 14.00 notiek sv. Mise un priesteris ir gatavs apmeklēt slimos.